Obchodní podmínky


Objednáním a využíváním aplikace vyslovuje a potvrzuje uživatel, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Obchodními podmínkami stejně, jako by byly tyto Obchodním podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy. Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem, kterým je:

Reactis, s.r.o.
Jírova 2894/10, Brno 628 00
IČ: 052 72 424
(dále jen poskytovatel)

a

Uživatelem. Uživatelem je výhradně podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím jménem a heslem zadaným při registraci, která služeb využívá v rámci své podnikatelské činnosti.

1. Definice dalších pojmů

1.1. Aplikace – webová aplikace pro evidenci administrativy servisů.

1.2. Účet – zákaznický účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem - subdoménou.

1.3. Ceník – aktuální ceník tarifů je publikovaný na adrese www.serviscrm.cz

1.4. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace.

1.5. Licence je nevýhradní licencí k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

2. Práva a povinnosti uživatele

2.1. Uživatel je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.

2.2. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese poskytovatel odpovědnost.

2.3. Uživatel souhlasí, aby mu byla ze strany poskytovatele zasílány obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.

2.4. Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.

2.5. Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.

2.6. Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vytvořených dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby.

3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.

3.3. Poskytovatel má právo pozastavit službu uživateli, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 dnů.

3.4. Poskytovatel má právo zrušit službu uživateli, který je v prodlení s platbou za službu déle než 60 dnů.

3.5. Poskytovatel má právo zrušit službu uživateli, který záměrně poškozuje aplikaci nebo se snaží obejít tarifní omezení. Například nadměrné přepínaní aktivity objektu za účelem obejití omezení předplaceného tarifu.

3.6. Poskytovatel má právo zasílat uživateli informace a obchodní sdělení formou emailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním uživatel nesouhlasí.

3.7. Poskytovatel má právo změnit tyto obchodní podmínky po předchozím upozornění uživatele. Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit účet. Smluvní strany prohlašují, že doba 30 dnů je dostatečná k obstarání alternativní služby.

4. Poplatky a úhrady

4.1. Služba umožňuje používat jakýkoliv tarif zdarma po dobu 30 dní. Jakmile přejde uživatel na placený tarif, bude mu vystavena faktura.

4.2. Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace.

4.3. Úhrady za využívání Aplikace se provádějí předem na základě vystavené zálohové faktury a jsou nevratné..

5. Reklamace a ukončení služby

5.1. V případě, že se uživatel domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu reklamace@reactis.cz, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5.2. Reklamaci Poskytovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.

5.3. Službu lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 10 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.

5.4. Pokud je služba z vypovězena, má uživatel nárok na vrácení poměrné části poplatku služby za nevyužité období.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Ochranu osobních dat Uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů.

6.2. Ochranu osobních dat v aplikaci Uživatele upravuje Zpracovatelská smlouva.

7. Závěrečné ustanovení

7.1. Tyto obchodní podmínky platí od 25. 5. 2018.